Zápis spájacieho zariadenia vozidla

Dokumenty na stiahnutie: Zdieľať na:
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Na základe dohody s MDVRR SR bolo upravené zapisovanie schváleného zariadenia na spájanie vozidiel už evidovaného vozidla (dodatočná montáž). 

Uvedené zápisy u spájacích zariadení typu GUĽA 50“ (nie točnica a pod.) u vozidiel kategórie L7e, M a N už od 1.1.2014 nebudú vykonávať okresné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ale táto pôsobnosť prejde na príslušný dopravný inšpektorát.

Vozidlá kategórie O, T, C a R musia byť spájacím zariadením vybavené už priamo od výrobcu; v tomto prípade môže isť iba o výmenu spájacieho zariadenia.

Vozidlá kategórie PS nemôžu byť vybavené spájacím zariadením, pokiaľ pri schválení vozidla nebolo určené inak.

Ostatné zápisy podľa § 101 písm. c) bod 4 zákona č. 725/2004 Z. z. zostávajú bez zmien (sú to iné schválené systémy a samostatné technické jednotky, LPG, iné prestavby a pod.)

Pri zápise spájacieho zariadenia je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii časť II alebo čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení, ak bolo toto osvedčenie odcudzené alebo stratené, alebo potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II; ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II zadržané v cudzine aj úradný preklad potvrdenia o jeho zadržaní, to neplatí pri zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II v Českej republike,
 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie poistenia zodpovednosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom
 • splnomocniteľa,
 • potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia a
 • doklad o schválení spájacieho zariadenia, ktorým môže byť
  • typové schválenie ES
  • homologizácia
  • národné typové schválenie orgánom v Slovenskej republike
  • potvrdenie, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla.

Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia vydáva montážna organizácia, ktorá vykonala montáž spájacieho zariadenia a ktorej zamestnanci sú na tento účel vyškolení. V potvrdení o montáži spájacieho zariadenia musí byť jednoznačne určené, na ktoré vozidlo sa spájacie zariadenie namontovalo (druh vozidla, značka, obchodný názov, typ/variant/verzia, identifikačné číslo VIN, evidenčné číslo vozidla, ak ide o evidované vozidlo) a údaje o spájacom zariadení (trieda, značka, typ, schvaľovacia značka a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia). Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia môže byť montážnou organizáciou nazvané aj inak, napríklad typový list, montážny list a podobne.

Vozidlo pri zápise spájacieho zariadenia nie je nevyhnutne potrebné pristavovať na orgán Policajného zboru.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla žiada o zápis spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle, je potrebné, aby pôvodný vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla zaevidoval najskôr demontáž spájacieho zariadenia.

Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou triedy A50-X bez použitia náradia, musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov.

Orgán Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 6 eur za vydanie každého osvedčenia o evidencii časť I aj časť II, to znamená spolu 12 eur.

Ak v súvislosti so zmenou údajov vystavil nové osvedčenie o evidencii časť II okresný úrad, orgán Policajného zboru vyberie len poplatok vo výške 6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časť I.

Ak sa však uplatňuje postup za urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru vyberie za tento doklad poplatok vo výške 30 eur, pričom poplatok vo výške 6 eur už nevyberá.

(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Zápis spájacieho zariadenia vozidla