Výmena osvedčenia o evidencii

Dokumenty na stiahnutie: Zdieľať na:
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Snahou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je umožnenie vydávania nových dokladov osvedčenie o evidencii časť I a časť II v čo najširšom meradle, pričom však nie je ohraničený termín ukončenia platnosti súčasne vydaných dokladov. 

Držiteľ vozidla môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, (resp. pôvodne vydaných dokladov od vozidla) po 1.6.2010 požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Pri výmene pôvodne vydaných dokladov je držiteľ vozidla povinný predložiť okrem samotných dokladov, nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
 • doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • v tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €.
 • ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa polatok vo výške 6 € za každý takýto doklad,
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Doklady od vozidla sú neplatné, ak

 • sú v nich neoprávnene vykonané zmeny,
 • záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti (napr. zmena priezviska, zmena názvu spoločnosti, zmena trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti atď.),
 • sú poškodené tak, že údaje v nich uvedené sú nečitateľné,
 • boli zničené, stratené alebo ukradnuté,
 • bolo vozidlo ukradnuté,
 • tiež čipová karta osvedčenie o evidencii časť I je neplatná, ak je neplatné papierové osvedčenie o evidencii časť II.
(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Výmena osvedčenia o evidencii