Prihlásenie nového vozidla

Dokumenty na stiahnutie: Zdieľať na:
Žiadosť o prihlásenie do evidencie

Ak ste kúpili práve nové auto, musíte ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru podľa Vášho miesta pobytu alebo podľa miesta sídla Vašej firmy alebo sídla jej organizačnej zložky, ktorá má vozidlo prevádzkovať. Prihlásenie musí uskutočniť priamo vlastník vozidla, a to do najneskôr do 15-tich dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlásení musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.

Vlastník musí pri prihlásení uviesť, kto bude zapísaný v evidencii ako jeho držiteľ. Ak nie je držiteľ totožný s vlastníkom vozidla, tak sa držiteľ musí tiež dostaviť na Policajného zboru spolu s  vlastníkom. Ako vlastník vozidla môže byť zapísaná vždy len jedna osoba, a to buď fyzická osoba staršia ako 15 rokov, spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná v obchodom alebo inom registri na Slovensku.

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:
 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite),
 • kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €].
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 30 €.

Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie sa vyžaduje v obojstrannom formáte A3 hlavne z praktických dôvodov. Na dopravnom inšpektoráte sa pri prihlásení vozidla zakladá pre toto vozidlo tzv. spis vozidla, do ktorého sa zakladajú všetky potrebné dokumenty, tlačivá, príp. ďalšie žiadosti o vykonanie požadovaných zmien atď. Tento formát je zjednotený a vyžaduje sa na všetkých dopravných inšpektorátoch aj z dôvodu, že je to katalogizované tlačivo (manuál k tlači žiadosti formátu A3).


(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Prihlásenie nového vozidla