Prihlásenie vozidla z iného okresu

Dokumenty na stiahnutie: Zdieľať na:
Žiadosť o prihlásenie do evidencie

Držiteľ vozidla je povinný do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. Orgány Policajného zboru požadujú predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
 • platný doklad totožnosti,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
 • ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
 • správny poplatok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €]; pri presťahovaní pôvodného majiteľa - poplatok iba 33 € za 2 x TEČ, 
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.

Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je potrebné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. Preto dávame do pozornosti i agendu Odhlásenie vozidla do iného okresu.

(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Prihlásenie vozidla z iného okresu