Odhlásenie vozidla do cudziny

Dokumenty na stiahnutie: Zdieľať na:
Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné vykonať tými spôsobmi:

 1. odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I,
 2. odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I.

Taktiež je možné vykonať odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré ešte nebolo evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte. Orgán Policajného zboru však nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

Pri odhlásení vozidla do cudziny je držiteľ vozidla povinný predložiť:

 • vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa a vlastníka, 
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • platný doklad totožnosti, 
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné,
 • potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Správne poplatky

 • odhlásenie vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I – 33 € za každú tabuľku s evidenčným číslom; t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I, 
 • odhlásenie vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I - 12 € – v tomto prípade je poplatok len za vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I,
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.
(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Odhlásenie vozidla do cudziny