Vyradenie vozidla z evidencie

Vyradenie starého vozidla z evidencie (vozidlá kategórie M1, N1 a L2)

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.
Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný orgánu Policajného zboru predložiť a odovzdať:

  • vyplnenú žiadosť o zmenu,
  • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie (ak sa jedná o potvrdenie vydané v inom členskom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka
  • platný doklad totožnosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • správny poplatok v hodnote 5 €.

UPOZORNENIE
Od 1.1.2014 je vlastník alebo držiteľ vozidla povinný odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom spracovateľovi vozidla.

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie vozidiel

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže od 1. 1. 2014 požiadať aj o vyradenie takého starého vozidla z evidencie vozidiel, ktoré už neexistuje. K hore uvedenému zoznamu predloží držiteľ vozidla pri vyradení vozidla z evidencie namiesto potvrdenia o prevzatí starého vozidla vystaveného spracovateľom, potvrdenie okresného úradu životného prostredia o neexistencii starého vozidla (viď. žiadosť o vydanie potvrdenia). Ďalej je vlastník alebo držiteľ vozidla povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom, príp. čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II,  alebo oznámenie o strate alebo odcudzení  tabuľky s evidenčným číslom.

UPOZORNENIE
Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je držiteľ starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel, povinný na okresnom úrade životného prostredia zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume

  • 150 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti,
  • 100 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti,
  • 50 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.

Vyradenie historického vozidla z evidencie vozidiel

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorému národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA vydal potvrdenie o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu.

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré je zaradené do muzeálnych zbierok

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel, ktorý predloží potvrdenie múzea o nadobudnutí vozidla do zbierok (viď. § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty).

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré bolo zaevidované v zahraničí

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo Európskeho spoločenstva, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.

Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel orgánu Policajného zboru potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

Iné dôvody na vyradenie vozidla z evidencie vozidiel

Orgán Policajného zboru rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh orgánu príslušného podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ak sa potvrdí, že vozidlo má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.

O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.

UPOZORNENIE
Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.

(zdroj: minv.sk)
Nachádzate sa tu:Autobazar.SK / Užitočné informácie / Vyradenie vozidla z evidencie